Farlig avfall

Henting og mottak av farlig avfall

Av småkolli samler vi inn avfall som er på kanner, tette fat, europaller og IBC (1000 l.).

Eksempler på farlig avfall som vi kan motta på vårt anlegg:

 • Boreslam/borekaks
 • Oljeholdig vann
 • Oljeholdig slam
 • Oljeemulsjoner
 • Drivstoff
 • Oljeholdige filler/filtre etc.
 • Frost og bremsevæske
 • Kjemikalier
 • Maling/lim/lakk
 • Spraybokser og gassbeholdere (f.eks. hårspray)
 • Plantevernmidler
 • Batterier
 • Rengjøringsmidler
 • Løsemidler som lynol, aceton, white-sprite m.m.
 • Fotokjemikalier
 • Emballasje med rester av avfall
 • EE-avfall (Elektriske og elektroniske produkter)
 • Kvikksølvtermometre
 • Isoleringsglassvinduer med PCB (1965 til 1975)

Vi samler også inn matolje og refusjonsberettiget spillolje.

Av utstyr til dette har vi:

 • Skapbil – Miljøbilen som tar 13 paller (europaller).
 • Lastebil med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).
 • Henger med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).

Det er også mulig å levere direkte på anlegget vårt etter avtale.

Eksempler på farlig avfall:

Asbest

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.

Avfall med bromerte flammehemmere

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS, eller ”hvit isopor”), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

Avfall med ftalater

Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av bilder. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Avfall med PCB

En del typer bygg og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Batterier (miljøskadelige)

Batterier som er klassifisert som farlig avfall omfatter visse typer batterier som inneholder kvikksølv (Hg), og visse typer oppladbare batterier som inneholder kadmium (Cd) eller bly (Pb).

Basisk organisk avfall

Eksempler på organiske baser: pyridin, metylamin, imidazol, benzimidazol, histidin, hydroksider.

Blåsesand

Brukt blåsesand genereres hovedsakelig ved mekanisk industri og entreprenørvirksomheter. Fjerning av gammelt overflatebelegg på blant annet skip, broer, stålplattformer og tanker er typiske bruksområder.

Brannavfall

Brannavfall skal alltid prøvetas for å avgjøre om det skal klassifiseres som farlig avfall eller ikke. Innholdet av eventuelle miljøgifter som avdekkes i brannavfallet, avhenger av hva slags industri/bedrift som har brent ned

Brannslukningsapparater

Gassflasker har farlige egenskaper og skal transporteres til anlegg som har utstyr for å håndtere dem. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogen-gass.

Bremse- og frostvæske

Bremsevæske er et svært giftig produkt. Bremsevæske inneholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger.

Byggskum

Byggskum (Fugeskum/Montasjeskum) er produkter som benyttes innen bygg- og anleggsindustrien til tetning og isolering rundt dør- og vinduskarmer, rørgjennomføringer, hulrom og mellom veggelementer o.l.

Drivstoff- og fyringsolje

Drivstoff og fyringsoljer er farlig avfall og deklarasjonspliktig.

Isocyanater

Det blir blant annet dannet isocyanater når materialer som inneholder polyuretan, blir arbeidet med eller varmet opp, for eksempel når en sveiser, varmherder eller lodder.

Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, isolasjon under bygg, veier, tuneller o.l.

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Oljefilter m/metall

Oljefiltre er laget av stål, og filtrene er belagt med olje.

Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall.

Oljeforurenset masse

Oljeholdig masse.

Organisk avfall m/halogen

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier.

Organisk avfall u/halogen

Eksempler på organisk avfall uten halogener er PAH-forbindelser; pipestein med PAH, takpapp/tjærepapp med PAH.

Organiske løsemidler u/halogen

Karbonforbindelser som kan løse opp stoffer som oljer, fett, voks, harpiks, gummi, asfalt, cellulose og plast.

PCB-holdige isolerglassruter

I isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og importerte ruter frem til 1980, kan det være benyttet PCB-holdig forseglingslim.

Rengjøringsmidler

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall.

Spilloljer

Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål.

Sparepærer (lyskilder med kvikksølv)

Utrangerte, kvikksølvholdige lyskilder som sparepærer, ekskl. lysstoffrør.

Spraybokser

Sprayboksen (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Spraybokser u/isocyanater

Spraybokser (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Surt organisk avfall

Eksempler på de mest vanlige organiske syrene er metansyre (maursyre), etansyre (eddiksyre), butansyre (smørsyre), sitronsyre, benzosyre, askorbinsyre (C-vitamin), vinsyre, propionsyre, oksalsyre, eplesyre (malat).

Trevirke, kreosotimpregnert

Kreosotimpregnert trevikre er typisk benyttet som jernbanesviller og lysstolper.

Trevirke, trykkimpregnert

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser og annet som har vært benyttet utendørs.

Tonerkassetter og blekkpatroner

Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner kan sorteres som farlig avfall eller EE-avfall.

Uorganiske baser

De mest vanlige uorganiske basene er natriumhydroksid, NaOH (kaustisk soda, lut), kaliumhydroksid (KOH), ammoniakk (NH3), natriumhypokloritt (NaClO), klorkalk (Ca(ClO)2), plumbo/avløpsrens.

Uorganiske syrer

De uorganiske syrene blir ofte kalt mineralsyrer. De mest vanlige mineralsyrene er saltsyre (HCl), svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3).