Vi har et klart mål om å være en miljøbedrift som er blant de ledende selskaper innen håndtering av farlig avfall fra industri, småbedrifter, oljeselskap, kommuner og private.

Med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere skal vi yte tjenester på en slik måte at kundenes krav og forventninger blir oppfylt.

Politikk for kvalitet

Henriksen Oljetransport AS forplikter seg til å etterleve alle gjeldende lover, regler og forskrifter.

Bedriften skal jobbe med kontinuerlig forbedring når det gjelder kvalitet og kundekrav, og hele tiden tilpasse seg endrede krav og forventninger.

Ivaretakelse av kundens behov, med hovedvekt på høy servicegrad og sikkerhet i alle forhold i tilknytning til vår virksomhet skal gis høyeste prioritet.

Grunnlaget for vårt marked er kunder som er fornøyd med alle forhold i vår forretningsdrift.

For å møte våre mål, er det viktig at alle våre medarbeidere er engasjerte og motiverte, og har en klar forståelse av vår strategi, overordnede målsetninger, og de krav som stilles den enkelte medarbeider.

Kvalitetsmål

 • Minst 10 positive kundetilbakemeldinger i løpet av ett år
 • Maksimalt 4 kundeklager på utført arbeid
 • Ingen avvik som fører til reduksjon i refusjon for spillolje
 • Ingen uønskede hendelser som skyldes mangelfull opplæring eller dårlig utstyr.
 • Minst 1 kurs i året for å øke kompetanse hos medarbeidere

Politikk for ytre miljø

Henriksen Oljetransport AS forplikter seg til å etterleve alle gjeldende lover, regler forskrifter og konsesjoner. Bedriften skal stadig jobbe mot kontinuerlig forbedring når det gjelder bedriftens miljøprestasjon.

Henriksen Oljetransport AS skal være en miljøbevisst bedrift, og prioritere løsninger og produkter med minst mulig miljøpåvirkning.

Vi skal gjennomføre alle aktiviteter med minst mulig fare for skade, utslipp og forurensning. Vi skal også arbeide aktivt for å hindre at våre prosesser og tjenester utsetter mennesker, natur og miljø for uakseptabel risiko eller forurensning.

Så vi bidrar til bærekraftig utvikling i samfunnet og til at vi oppfattes som et troverdig alternativ i form av miljøarbeid i vår bransje.

Mål – Ytre miljø

 • Ingen ulovlig forurensning i form av utslipp til luft, jord eller sjø.
 • Utslipp av tungmetaller skal ikke overstige verdier i tillatelsen til Stavanger Slop (da vi ikke har egne grenseverdier for dette
 • Ingen utslipp til ytre miljø ved arbeid hos kunde
 • Minst 1 samling årlig med fokus på ytre miljø
 • Ved kjøp av ny bil skal denne være euroklasse 5 eller 6.

 

 

Politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Henriksen Oljetransport AS forplikter seg og etterleve alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Vi skal ha daglig fokus på helse, miljø og sikkerhet og ha tiltak for og ytterligere øke trivsel og gode arbeidsforhold.

Henriksen Oljetransport AS skal jobbe med kontinuerlig forbedring av forhold innen helse, miljø og sikkerhet, involvere og engasjere medarbeidere for å oppfylle felles HMS mål.

Ledelsen skal gjennom handling demonstrere at HMS er prioritert.
Alle ansatte skal gjøres oppmerksom på ansvar for å ivareta egen og andres helse, miljø og sikkerhet. Et godt arbeidsmiljø vurderes av firmaet som en viktig faktor for engasjement og trivsel for å øke produktiviteten, og redusere sykefravær og uønskede hendelser som kan medføre skade på medarbeidere.

Med utgangspunkt i forebyggende virksomhet er det etablert rutiner for rapportering av uønskede hendelser, avvik og fareobservasjoner. Alle hendelser, og tilløp til hendelser, blir vurdert og nødvendige tiltak iverksatt og fulgt opp.

Henriksen Oljetransport AS ønsker å fremstå som en trivelig og inkluderende arbeidsplass. Kartlegging av de enkelte arbeidsmiljøfaktorer vil bli gjennomført og eventuelle tiltak vil bli iverksatt og fulgt opp.

Henriksen Oljetransport AS driver et aktivt rus og avhengighetsforebyggende arbeid som inkluderer frivillig rusmiddelkontroll, omsorg mellom medarbeidere og nulltoleranse når det gjelder arbeid i ruspåvirket tilstand.

Mål – HMS

 • Ingen uønskede hendelser som krever legebehandling
 • Ingen uønskede hendelser som skyldes manglende bruk av verneutstyr
 • Totalt sykefravær per år skal ikke overstige 3%
 • Alle ansatte skal delta på et HMS- relatert kurs hvert år
 • Minst 1 samling årlig med fokus på arbeidsmiljø og trivsel