Farlig avfall – Småkolli

Farlig avfall som kommer inn på IBC (1000 litere), fat, europaller og kanner blir:

  • Veid og merket med deklarasjonsnummer
  • Deklarasjon blir registrert
  • Forskriftsmessig pakket om
  • Mellomlagret
  • Sendt til destruksjon

Spillolje og annet avfall som kommer inn på tank / tankbil / slamsuger:

  • Pumpet på tank
  • Deklarasjon blir registrert
  • Oljeavfallet står og settler seg på tank.
  • Oljedelen av avfallet blir lagret på tank før det blir hentet med båt.
  • Vannet går gjennom flere filter og dreinetank før vi kjører det til Stavanger Slop for rensing.